Şərqi Şirvan torpaqlarının su rejimi haqqında

Font:      

XÜLASƏ
Məqalədə göstərilir ki, 2 №-li Şirvan stasionarı torpaqlarını xarakterizə еdərkən torpaqların su dinamikasının iqlim şəraitindən, yeraltı suların səviyyəsinin dəyişməsindən, süni suvarmadan, torpağın mexaniki tərkibindən və bitki örtüyünün növündən asılı olduğu nəticəsinə gəldik.
Torpaqların su dinamikasının illik gedişi göstərdi ki, bitkinin kök sisteminin yerləşdiyi qatda rütubətin miqdarı zonal şəkildə torpağın növ muxtəlifliyindən asılı olaraq dəyişir. Ayrı-ayrı torpaq növünün su dinamikasında umumi qayda olaraq bəzi dəyişikliklər müəyyən olundu. Belə ki, iqlim şəraitilə əlaqədar olaraq təsvir etdiyimiz bütün torpaq növlərinin 40-60 sm-lik üst qatı daha çox dəyişkəndir.
Xarakterizə etdiyimiz bəzi torpaq profillərinin orta hissəsində daimi quru qat olduğu muəyyən edildi.Oxunub: 2783

Şərhlər: 1
Bu məqaləyə fikir bildir və ya şərhlərə bax

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim