Elmi işləri

Новая страница 1

Abduyev Muxtar Rzaqulu oğlunun

Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru dərəcəsini almaq üçün təqdim olunan dissertasiyanın

A V T O R E F E R A T I

Dissertasiyanın adı

il

1

Delüvial formada şoranlaşmış torpaqlar və onların Azərbaycanda meliorasiya məsələləri

Bakı- 1966

(Rus dilində)

Abduyev Muxtar Rzaqulu oğlunun elmi işlərinin

S İ Y A H I S I

il

1

Torpaqların su rejimi və öyrənilmə metodları.

Azərb.SSR EA-nın aspirantların elmi konf.tezisləri.Azərb.SSR EA nəşriyyatı 1953

(Rus dilində)

2

Şərqi Şirvan torpaqlarının şoranlaşmasının dinamikası

EA Aspirantlarının IV E/konf.elmi işləri Azərb.SSR, Bakı, 1955

(Rus dilində)

3

Şirvan düzü torpaqlarında yuyulma və istifadə məqsədilə aparılan aqromelioorativ tədqiqatlar

Respublikada keçirilən elmi- tədqiqat işlərinin koordinasiyasına həsr olunmuş Birinci Elmi Sessiya. Bakı 1955 il.

4

“Şirvan düzü torpaqlarının su-şoran rejimi”.

Azərb.SSR-də hidrotexniki tikintilər,suvarma və meliorasiya məsələlərinə həsr olunmuş elmi konf.tezisləri.Azərb.SSR EA nəşriyyatı 1955

(24-27 oktyabr,1955)

5

Şirvan düzünün şərq hissəsinin su rejimi haqqında

EA Torpaqşünüslıq və Aqrokimya İnstitutunun

Elmi işləri VII cild

Azərb.SSR,Bakı, 1955.

(Rus dilində)

6

Şərqi Şirvanın geomorfologiyasına əlavələr

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

№4, 1956.

(Rus dilində)

7

Şərqi Şirvan düzü torpaqlarının su-şorluluq dinamikası

Elmi işin avtoreferatı

Bakı, 1956.

(Rus dilində)

8

Şoran torapaqların bağçılıq və üzümçülük üçün istifadə olunması təcrübəsindən

“Azər. kənd təs.sosiologiyası” №10,1956.

(Rus dilində)

9

Şirvan düzündəki torpaqların şoranlaşması və buna qarşı olan mübarizə üsulları

Azərb.SSR EA nəşri, Bakı 1957

(Azərb. dilində)

10

Şərqi Şirvan torpaqlarının su rejimi və kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilmə şəraiti

Azərb.SSR EA nəşri, Bakı №2, 1957

(Rus dilində)

11

Şərqi Şirvan torpaqlarının şoranlaşma şəraiti və tipləri

EA Torpaqşünüslıq və Aqrokimya İnstitutunun

Elmi işləri

Azərb.SSR,Bakı, 1955. VIII cild

(Rus dilində)

12

Şirvan düzünün dağlıq zonası torpaqlarının su-şoran dinamikası

Azərb.SSR EA və SSRİ EA biloji şöbəsinin bitki senozlarının mövsümi dinamikasına,torpaq əmələgəlməsinə və torpaq mikroorq.həsr ol.Bir.sessiyanın hesabat tezisləri.

(22-25 oktyabr1958 il) Bakı, Azərb.SSR EA nəşriyyatı, 1958

13

Kür- Araz ovalığı torpaqlarının delüvial formalı şoranlaşmasının xüsusiyyətləri haqqında

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

biol. və kənd təs. el. №1, 1959.

(Rus dilində)

14

Siyəzən rayonunda torpaqların yuyulması

“Azərbaycan kənd təs.sosiologiyası” №3,1959.

(Rus dilində)

15

Azərbaycanın ovalıq şəraitində olan delüivial mənşəli torpaqlarının təcrübə yuyulmaları

“Pambıqçılıq” 12, 1959.

(Rus dilində)

16

Azərbaycanda delüvial formalı şoranlaşmış torpaqların meliorasiya məsələləri

Azərbaycanda Kommunist partiyasının yaranması və Sovet hakimiyyətinin qurulmasının 40 illiyinə həsr olunmuş SSRİ EA,Azərbaycan,Ermənistan,Gürcüstan SSR EA bir. elmi sessiyasının hesabat tezisləri,Bakı,1960.

17

Azərbaycan torpaqlarının məhsuldarlığı və onun saxlanılması

Azərb.siyasi və elmi biliklərinin yay. cəmiyyəti nəş., Bakı, 1960 il.

18

Azərbaycanın ovalıq hissələrində olan delüvial formalı şoranlaşmış torpaqlar.

Azərb.SSR EA nəşri, Bakı, 1960.

(Azərb. dilində)

19

Azərbaycanın şorakət əraziləri və onların meliorasiyası.

Azərnəşr, Bakı,1960.

(Azərb. dilində)

20

Siyəzən- Sumqayıt massivlərində delüvial formalı şorakət torpaqların kimyəvi- coğrafi xasiyyətnaməsi

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

№3, 1961.

(Rus dilində)

21

Dülevial mənşəli şorakət torpaqlar və Azərbaycanda onların meliorasiya şərtləri

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

Biol.və tibb elm.seriyası, №8, 1961.

(Rus dilində)

22

Mil düzü şəraitində şorakət sahələrin dinamikası

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

Biol.və tibb elm.seriyası, №1, 1962.

(Rus dilində)

23

Azərbaycanda delüvial mənşəli şoranlaşmış torpaqlarda aparılan kimyəvi melıiorasiya təcrübələri haqqında

Torpaqşünasların 2-ci Ümumittifaq qurultayının hesabat məruzə.

Xarkov, 1962.

24

Siyəzən-Sumqayıt massivi torpaqlarının kimyəvi xasiyyətnaməsi haqqında bəzi məlumatlar

“Azərb.SSR DAN”

ХVIII cild, № 6, 1962.

(Rus dilində)

25

Duzların miqrasiyasında diffuziyanın rolu

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

Biol.və tibb elm.seriyası, №6, 1962.

(Rus dilində)

26

Şorakətlərin kök sisteminin inkişafı və torpaq şəraiti

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

Biol.və tibb elm.seriyası, №2, 1963.

(Rus dilində)

27

Delüvial mənşəli şoranlaşmış torpaqların şorunun verilməsi

Cavan elmi işçilərin hidrotexnika və meliorasiya məsələlərinə həsr olunmuş elmi-tex. konf.tezisləri.

28

Azərbaycanın Xəzər ovalığının qərb hissəsinin şəraitinə uyğun olan bitki ehtiyatları

“Azərb.SSR DAN”

ХIX cild, № 5, 1963.

(Rus dilində)

29

Azərbaycan ovalıqları şəraitində olan yovşanın kök sistemi haqqında

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

Biol.və tibb elm.seriyası, №5, 1963.

(Rus dilində)

30

Аzərbaycanda

delüvial formalı şoranlaşmış torpaqların əsas meliorativ xüsusiyyətləri.

Tİİİ MSX prof.- müəl. heyətinin XXIII elmi- istehsalat konf. tezisləri,

Daşkənd,1964 il.

31

Torpaqların yuyulması zamanı şoranlığın artması və buna qarşı aparılan mübarizə üsulları

“Pambıqçılıq”№12, dekabr, 1964 il.

(Rus dilində)

32

Yuyulma zamanı şorakət torpaqların yaranması və Azərbaycanın dağətəyi düzənlikləri şəraitində

onlarla mübarizə üsulları

“Pambıqçılıq” 12, 1964

(Rus dilində)

33

Suvarmanın Mil düzündə olan Jdanov sovxozu ərazisindəki torpaqların şoran rejiminə təsiri

Azərbaycan Kənd Təs.elmi yazıları, 1965,№5

34

Azərbaycanın dağətəyi düzənlikləri şəraitində torpaqların şoranlaşma xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması.

Cavan işçilərin və aspirantların hidrotexnika və meliorasiya üzrə keçirilən III elmi- texniki Konfransının hesabat məruzələri.

Bakı,1965 il.

35

Azərbaycanın dağətəyi düzənlik torpaqlarının şoranlaşmasının özünəməxsus rejimi.

MOMS-un 50 illiyinə həsr olun.konf.tezisləri,Bakı,1965.

Azərb.SSR EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.

36

Azərbaycanın dağətəyi düzənliklərində üst qat axarların qeydə alınmsı və onların yaranma şərtləri

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

Biol.və tibb elm.seriyası, №2, 1965.

(Rus dilində)

37

Azərbaycanın dağətəyi düzənlik torpaqlarının su rejimi

EA Torpaqşünüslıq və Aqrokimya İnstitutunun

Elmi işləri XIII cild

Azərb.SSR,Bakı, 1965.

(Rus dilində)

38

Azərbaycanın dağətəyi düzənliklərinin boz- qonur torpaqlarından buxarlanma zamanı asılı rütubətin yerdəyişməsi

“Azərb.SSR DAN”

ХXI cild, № 5, 1965.

(Rus dilində)

39

Delüvial formalı şorakət torpaqlar və Azərbaycanda onların meliorasiyası məsələləri haqqında

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

1966.

(Rus dilində)

40

Azərbaycanın delüvial formalı şoranlaşmış torpaqları və onların meliorasiya məsələləri.

Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru dərəcəsini almaq üçün təqdim olunan dissertasiyanın avtoreferatı,Bakı,1966

41

Mil düzündə Orcekenidze ad.suvarma sistemləri şəraitində torpaqların şorakət rejiminin dəyişdirilməsi

Azərb.SSR EA

Hesabatı. ХХII cild, № 7, 1966

(Rus dilində)

42

Ağır gilli şorakətlərin yuyulmasının effektivliyinin artırılması

Azərbaycanda hidromel.və su təs.elmi- isteh.məsələr. Oktyabrın 50 il.həsr ol. yubiley konf.hesabatı,Bakı,1967 il.

43

Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri

Azərb.SSR.EA nəşriyyatı,Bakı,1968

44

Azərbaycanda delüvial və prolüvial minerallaşması və kimyalaşması

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

Biol. elm.seriyası, №2, 1968.

(Rus dilində)

45

Meliorasiya olunmuş torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafı şərtləri və məhsuldarlığın artırılması

Şoranadavamlı bitkilərə həsr olunmuş Ümumittifaq yığıncağın hesabat tezisləri, Daşkənd,1969.

46

Azərbaycan takırları

“Azərb. SSR EA Xəbərləri”

Biol. elm.seriyası, №3, 1969.

(Rus dilində)

47

Dağətəyi düzənlərdəki şoraəkət torpaqların meliorasiyasının effektivliyinin artırılması

Sərmayə qoyuluşunun iqtisadi effektivliyi, irriqasiyanın və meliorasiyanın maliyyələşdirilməsinə həsr olunmuş ali təhsil müəissələri arası keçirilən II konfransın hesabat

tezisləri, Daşkənd,1969 il.

48

Azərbaycanda və Gürcüstanda ağır gilli torpaqlarda keçirilən meliorasiyanın öyrənilməsinin elmi- istehsalat təcrübələri və mənimsənilməsi

Ümumittifaq Melior. İclas. Materialları,

Bakı,1969.

49

Dağətəyi düzənlərin şorakət torpaqlarının meliorasiyası haqqında

“Hidrot. və melior.”,№3, 1970

50

Azərbaycanın delüvilal düzənlərinin ağırgilli torpaqları.

SSRİ-i ərazisində gilin istifadəsinə həsr olunmuş VIII Ümumit.plenumunun materilal.

“Elm”,Bakı- 1970 (rus dilində)

51

Delüvial şorakətli torpaqlar və Azərbaycanda onların meliorasiyası.

Şimali Qafqaz torpaqlarının rasional istifadəsinin elmi əsasları və onların məhsuldarlığının artırılması.

Nalçik 1971. (rus dilində)

52

Ağırgilli şorakətlərin yuyulmasında istifadə olunan kimyəvi yuyulma

Respublika Elmi- texniki konfransının materialları, “Kimya və kənd təsərrüfatı” 24- 26 may,Bakı, 1971.

53

Çətin meliorasiya olunan şorakət torpaqların yuyulmasının effektivliyinin artırılması.

Torpaqların sodalı şoranlaşmasının meliorasiyasına həsr olunmuş Beynəlxalq Simpoziumun materialları.

Yerevan- 1969. VI Buraxılış yazı.

Yerevan,1971.(rus dilində)

54

Azərbaycanda çətin meliorasiya edilən şorakətlərin sağlamlaşdırılması.

OAP şorakət torpaqlarının meliorasiası sahəsində keçirilən yeni tədqiqatlara həsr olunmuş Beynəlxalq Simpoziumun materialları.

Qahirə 1972 il.

55

Azərbaycanın dağətəyi düzənlərinin suvarılan torpaqlarının şorluluq rejimi.

“Şorakət torpaqların qiymətləndirmə üsulları, təkrar şorakətliyin proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması”Ümumit.İclasın material. Moskva-Xarkov,1972.

56

Delüvial formalı şorakətli dağətəyi düzənlərin yuyulması.

“Azərb.SSR Kür- Araz ovalığındakı dərin şaquli drenajlar fonunda şorakət torpaqların yuyulması və təşkil olunması haqqında məsləhətlər.”

Respublikada həyata keç. nəz.tutulan təkliflər. Bakı,1972.

57

Qarabağ düzündəki aşağı səviyyədə şor ifraz edən şorəkətlərin sağlamlaşdırma üsulları

X elmi sessiyanın hesabat məruzələri (Bakı,1973 il,15-16 may)

“Elm” nəşriyyatı, Bakı- 1973.

58

Gilli şorakətlərin kükürd turşusu vasitəsilə yuyulması

“Pambıqçılıq”,№ 9, 1973.

59

Aşağı səviyyədə şor ifraz edən torpaqların yuyulmasının effektivliyinin artırılması.

Torpaqşünasların X Beynəlxalq konq.materialları.Moskva,1974.

(rus və ingilis dil.)

60

Azərbaycandakı suvarılan torpaqların şorluluq rejimi.

Ümumittifaq Torpaqşünaslıq Cəmiyyəti Azərbaycan Filialının əsərləri.

Torpaqşünasların X Beynəlxalq Konqressinə həsr olunub.

Bakı,”Elm” nəş.1974.

(azərb. və rus dil.)

61

Şorakətlərin minerallaşdırılmış sularla yuyulması.

Ümumittifaq Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin V qurultayının nümay.hesabat məruzələri.Minsk,1977.

62

Bəzi kimyəvi maddələrin Şirvan düzündəki məhsuldarlığa və şor ifrazına təsiri

D.İ. Mendeleyev ad. ÜKC-nin Azərbaycan Şur.material.,Bakı 1977.

63

Azərbaycandakı gilli şorakətlərin sürətləndirilmiş meliorasiyası

Azərbaycan SSR EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.

Bakı,”Elm” 1977.

64

Azərbaycanın dağətəyi düzənlərinin biogeosenozlarının bioloji məhsuldarlığı

SSRİ EA Elmi Şurasının Torpaqşünaslıq və torpaqların meliorasiya problemləri ilə məşğul ol.

Dağıstan fil.Biologiya şöbəsi. Mahaçqala 1978.

65

Neft- kimya sənayesi tullantılarından istifadə etməklə təbiətin mühafizəsi.

“Azərbaycanda kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasının elmi əsasları” probleminə həsr olunmuş respublika yığıncağının hesabat tezisləri, Azərb.KP MK noyabr plen.

işıqlan. (1979 il.) Bakı- 1980.

66

Azərbaycanda neft- mədən torpaqlarının meşə rekultivasiyası

“Azərbaycanda kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasının elmi əsasları” probleminə həsr olunmuş respublika yığıncağının hesabat tezisləri, Azərb.KP MK noyabr plen.

işıqlan. (1979 il.) Bakı- 1980.

67

Sənaye tullantılarının Qarabağ düzündəki bitkilərin məhsuldarlığına təsiri

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu Azərb.SSR EA.

68

Yuyulan şorakət torpaqlarda qida elementlərinin tərkibi

Mikroelementlərin praktiki istifadəsi və bioloji rolu.VII Ümumit.İclasın 1 Hesabat tezisləriOxunub: 3045

Kitablar

Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması
Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası Azərbaycanın gilli şorakətlərinin sürətli meliorasiyası
Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri Delüvial formalı şorakət torpaqlar və onların meliorasiya məsələləri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
Dağlarım mənim Dağlarım mənim