Bilimsel çalışmalar

Новая страница 4

Abduyev Muhtar Rzakulu oğlunun

Zirai bilimler doktoru tezinin

Özeti

No

Tezin adı

Yıl

1

Delüvial çorak topraklar ve onların Azerbaycanda islah sorunları

Bakü-1966

(rusça)

Abduyev Muhtar Rzakulu oğlunun

bilim çalışmalarının listesi

Yıl

1

Toprakların su rejimi ve araştırılma metotları.

Azerbaycan SSRBA-nın doktorların ilmi konf. Tezisleri.Az.BA. (Rusca)

2

Doğu Şirvan topraklarının çorak oluşmasının dinamiki.

ABA doktorların IV. Bilim konf. İlmi çalışmaları. Bakı, 1955. (Rusca)

3

Şirvan ovalı topraklarının Su-çorak rejimi.

Cumhuriyyette oluşan hidrotehnoloji yapılar, suvarma ve islah sorunlarına ait ilmi konf. Tezisleri. Az. SSR. BA. Neşriyatı 1955.

4

Şirvan ovalı topraklarında yıkanma ve kullanma nedeniyle aparılan agroislah araşdırmalar.

İlmi-araşdırma çalışmalarının koordinasyona hasrolunmuş 1Bilim konf. Bakü 1955.

5

Şirvan ovalının Doğu kısmında su rejimi hakkında.

BA. Toprak ve Agrokimiya Enstütenin Bilim çalışmalı VII cılt. Bakü 1955 (Rusca)

6

Doğu Şirvanın geomorfogisine ilaveler.

«Azerb. SSR. BA. Haberleri»№4.1956 (Rusca)

7

Doğu Şirvan ovalı topraklarının su-çoraklık dinamiği.

Bilim çilışmal. Özeti. Bakü, 1956. (Rusca)

8

Çorak toprakların bahçaçılık ve üzümçülük için kullanılan tecrübesinden.

«Azerb. köy tassarufatı sosiologisi», 1956 (Rusca)

9

Şirvan toprakların çoraklaşması ve onlarla mucadele usulları.

Az. SSR. BA.1957.

10

Doğu Şirvan topraklarının su rejimi ve köy tasarufat bitkilerinin yetiştirilme ortamı

Az. SSR. BA.Bakü

1957 (Rusca)

11

Doğu Şirvan topraklarının çoraklaşma ortamı ve nevleri.

BA.Toprak ve Agrokimiya Enstütenin Bilim çalışmaların Az. SSR. BA.1955 (Rusca)

12

Şirvan ovalının dağlık kısmının topraklarının Su-çorak dinamiği.

Az. SSR.BA.ve SSSR BA bioloji şubesinin bitki senozlarının mevsimi dinamikına, toprak oluşmasınına ve toprak mikroorkan.

13

Kür-Araz ovalığı topraklarının delüvüal şekille çoraklaşmasının hususları hakkında.

Azerb. SSR. BA Haberleri biol ve köy tes.1959 (Rusca)

14

Siyezen kentinde toprakların yıkanması

Az. Köy tasar. Sosiolojisi.1959 (Rusça)

15

Az. Ovalık ortamında oluşmuş delüvial kökenli toprakların denim yıkanmaları

«Pamukçılık»1959 (Rusca)

16

Az. Delüvüal çorak toprakların islah sorumları

Azerb. Komunist Partisinin oluşmasının ve Sovitlerin 40 yıllığına itihafedilmiş Az., Gürcüstan birge bilim çalışmanlarının hisab tezisleri. Bakü 1960

17

Azerbaycan topraklarının mahsul vermesi ve onun savunması

Azer. Siyasi ve ilmi bilimlerin yayım cemiyeti neş. Bakü 1960

18

Azerb. Ovalık kısmında olan delüvial şekilli çorak topraklar.

Azerb. SSR. BA neşriy. Bakü.1960

19

Azerb. çorak toprakları ve onların islahı.

Azerneşr. Bakü 1960

20

Siyezen-Sumkayıt kentlerinde delüvial toprakların kimya-coğrafi hususları.

«Azerb. SSR. BA.Haberleri» №8 Biob. Ve tipp ilmi tez 1961

21

Delüvial kökenli çorak toprakları ve Azerbaycanda Şunların islah Şartları.

Azerb. SSR. BA.Haberleri №1. 1962

22

Mil ovalı ortamında çorak Sahelerin dinamiği

Azer. SSR. BA. Heberleri Biol. ve tipp ilm. Tezisleri №1 1962. (rusca)

23

Azerbaycanda delüvial kökenli çorak topraklarda aparılmış kimya islah denimleri hakkında.

Toprak listlerin 2-ci Genel Toplantısının hisab maruzesi Xarkov. 1962 (rusca)

24

Siyezen-Sumqayıt bölgesinde topraklarını kimya özellikleri hakkında bazı soruşturmalar

«Azerb. SSR DAN» 1962

25

Duzların köçetmesinde diffuzionun rölü

Azer. SSR. BA. Heberleri Biol. ve tipp ilm. sesiyası №2 1963. (rusca)

26

Çorakların kök sisteminin kalkınması ve toprak ortamı

Azer. SSR. BA. Heberleri №2 1963.

27

Delüvial kökenli çoraklaşmiş toprakların çorunun verilmesi

Genc ilmi işçilerin nidrotexnoloji ve islah sorumlarına hasredilmiş ilmi tehnoloj. konf. tezisleri

28

Azerb. Hazer ovalığının batı kısmısında ortama uyğun olan bitki ihtıyatları

Azerb. SSR DAN№5 1963 (rusca)

29

Azerb. ovalıkları ortamında olan yovşanın kök sistemi hakkında

Azer. SSR. BA. Heberleri Biol. ve tipp ilm. Tezisleri №5 1963.

30

Azerb. delüvial çorak toprakların ana islah husuaları

III MSX prof. öyretmen delegatın XXIII ilmi istehs. konf. Tezisleri. Daşkent, 1964

31

Toprakların yıkanması zamanı çoraklığın gelişmesi ve onlara karşı mucadele usulları

«Pamukçılık» №12 1964. (rusça)

32

Yıkanma zamanı çor toprakların oluşması ve Azerb. dağ düzenliklerinde onlara karşı mucadele usulları

«Pamukçılık» №12 1964.

33

Suvarmanın Mil ovalında oluşmuş Jdanov Savhozu arazisinde toprakların çorak rejime etkisi

Azerb. köy tassarufatı bilim yazıları, 1965

34

Azerb. dağ düzenlikleri ortamında toprakların çoraklaşma hususlarının iyileştirilmesi

Genc ilmi işçilerin nidrotexnoloji ve islaha ait III ilmi tehnoloj. konf. hesab. Maruzesi. Bakü 1965

35

Azerb. dağ diklik toprakların çoraklaşmasının özel rejimi

MOMS-UN 50 yıllığına hasredilmiş ilmi konf. Bakü 1965

36

Azerb. dağ dikliğinde üst kat akarların kayıt olunması ve şunların yaranma şartları

«Azer. SSR. BA. Heberler.» №2 1965.

37

Azerb. dağ düzenlik toprakların su rejimi.

BA. Toprak ve Agrokimiya Enstetunun Bilim çalışmalı XII cilt. Bakü 1965 (Rusca)

38

Azerb. dağ düzenliklerinin boz-konur topraklarından buharlanma zamanı asılı rutubetin yerdeğişimi.

Azerb. SSR DAN»№5 1965

39

Delüvial çorak toprakların ve onların islah sorumları hakkında.

Azer. SSR. BA. Heberleri 1966. (rusca)

40

Azerb. delüvial çorak toprakların ve onların islah sorumları

Köy tasar. Bilimleri doktorluk derecesi amacıyla tezin özeti. Bakü 1966

41

Mil düzünde Orcenikidze ad sulama sistemleri ortamında toprakların çorak rejiminin değiştirilmesi.

Azer. SSR. BA. hisabatı №7 1966. (rusca)

42

Ağır killi çorakların yıkanmasının efektlerinin gelişmesi.

Azerb. hidroislah ve su tas. bilim. isteh. Sorumları. Bakü 1968

43

Delüvial çorak toprakları ve şunların islah sorunları.

Azerb. SSR BA neşriyatı. Bakü 1968

44

Azerb. delüvial ve prolüvial toprakların minerallaşması ve kimyalaşması.

Azer. SSR. BA. Heberleri №2 1968. (rusca)

45

İslaha hasrolunmuş topraklarda köy tasaruf. Bitkilerinin gelişmesi şartları ve mahsul vermenin kalkınması.

Çorakdevamlı bitkilere hasredilmiş İttifak toplantısının hisabat tezisleri. Daşkent 1969.

46

Azerb. takırları

Azer. SSR. BA. Heberleri №3 1969. (rusca)

47

Dağ düzenlerdeki çorak toprakların islah effektinin gelişmesi.

Sermaye koyuluşunun ekonomi effekti, islahın maliyyeleşmesine hasredilmiş universiteler arası II konf. hisabat tez. Daşkent 1969.

48

Azerb. ve Gürcüstanda ağır killi topraklarda oluşan islahın araşdırılmasının bilim-istehsal denemleri ve özellikleri.

İttifak İslah İclas Listeleri. 1969

49

Dağ düzenliklerinde çorak toprakların islahı hakkında.

Hidrot. ve islah №3 1970.

50

Azerb.delüvial düz. ağır killi toprakları.

SSR arazisinde kilin kullanmasına ait konf. sanetleri. Bakü 1970

51

Delüvial çorak topraklar ve Azerb. onların islahı.

Kuzey Kafkaziya topraklarının rassionel kullanılmasının bilim kökenleri. Nolçik 1971 (rusca)

52

Ağır killi toprakların yıkanmasında kullanılan kim. Madde.

Cumh. bilim-tehnol. konf. Sanatları. Bakü 1971

53

Zor islah olunan çorak toprakların yıkanmasının efektinin artınması.

Topr. sodalı çoraklaşmasının islahına hasrolunmuş konf. 1971

54

Azerb. zor islah edilen çorakların sağlamlaşması.

KAP çorak toprakların islahı sahesinde geçirilen yeni araştırmalara ait uluslararası birleşimin tez. Kahire 1972.

55

Azer. Dağ diklerinin sulanan topraklarının çoraklık rejimi.

Çorak toprakların değerlendirme usulları tekrar çoraklığı tahminedilmesi ve karşısı alınması. Moskova-Xorkov 1972.

56

Delüvial çorak dağ diklerinin yıkanması

Azerb.SSR. Kür-Araz ovalığındakı derin dikey drenajlar fonunda çorak toprakların yıkanması ve orqaniasyonu hakkında nasihetler Cumhuriyyeti oluşması önümsenen teklifler. Bakü 1972.

57

Karabah düzündeki aşağı seviyyede çor salgılayan çorakların sağlamlaşdırma usulları

X bilim birleşiminin hisabat maruzeleri. Bakü 1973.

58

Killi çoraklığın kürürt asiti vasıtasıyla yıkanması.

«Pamukçılık» №9 1973.

59

Aşağı seviyyede çor salgılayan toprakların yıkanmasının effektinin artırılması.

Toprakçılarının X uluslararası konf. sanat. Moskovo 1974. (rusça ve ingilisce)

60

Azerbaycanda sulanan toprakların çorluk sularla yıkanması.

İttifak Toprakçı Toplumunun Azerbaycan şubesinin asarları. Bakü 1974.

61

Çoraklığın minerallaştırılmış sularla yıkanması.

İttifak Toprakçılar Toplumunun kurultayının delegatının hisabat maruzaları 1977.

62

Bazı kimyasal maddelerin Şirvan ovalındeki mahsulverme ve çor salğılamasına etkisi.

D.İ.Mendeleyev ad. ÜKC-nin Az. Şur. Sanatları. Bakü 1977.

63

Azerbaycandakı killi çorakların hızlanma islahı.

Az. SSR. BA. Toprakçı ve Agrokimya Enstitütu. Bakü 1977.

64

Azer. Dağ düzülerinin biogeosenozlarının bioloji mahsul vermesi

SSRİ BA. İlmi Şurasının Toprakçı ve toprakların islahı sorumları ilgili Dağıstan şübesi. Mahaçkala 1978.

65

Petrol-kimya senayesi atıklarından kullanmakla doğunu savunması

Az. Köy tas. Mahsul vermenin gelişmesinin bilimli özeyi sorumlarına hasredilmiş cumhuriyyet toplantısının hisabat tezisleri. Bakü 1980.

66

Azerbaycanda petrol-maden topraklarının orman rekultivasiyonu.

Aerbaycanda Köy tasarufatının mahsul vermenin gelişmesinin ilmi asasları sorumuna hasrolunmuş cumhuriyyet toplantısının hisabat tez. Bakü 1980.

67

Senaye atıklarının Karabah düzündeki bitkilerin mahsul vermesine etkisi.

Toprak ve Agrokim. Enstitütu.

68

Yıkanan çorak topraklarda gida elementlerinin terkipi.

Mikroilm prak. kullanılması ve bioloji rolu. Toplantının Hisabat I tezisleri.Okunub: 1997

Kitapları

Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları Şirvan ovalığı toprakların çoraklaşması ve onunla mucadele araştırmaları
Mil ovalığı topraklarının islahı Mil ovalığı topraklarının islahı
Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı Azerbaycanın killi çoraklıklarının hizlı islahı
Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları Dellüvial çorak topraklar ve şunların islah soruları
Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları Azerbaycan ovalığ kısmının delüvial çorak toprakları
Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi Azerbaycanda çorak topraklar ve onların iyileştirilmesi
Dağlarım benim Dağlarım benim